สิทธิ พ.ร.บ.

รพ.สิโรรสยินดีให้บริการค่ะ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย รพ.สิโรรสช่วยคุณได้ เตรียมเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
 • **พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ เพิ่มความคุ้มครองส่วนเพิ่ม 50,000 บาท รวมค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 30,000 บาท เป็น 80,000 บาท ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 073223600-4 ต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 125, 129, 194, 877

เอกสารประกอบใช้สิทธิ
 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประสบภัย (ผู้ป่วย) #ผู้ป่วยลงชื่อรับรองเอกสาร

  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสบภัย (ผู้ป่วย) #ผู้ป่วยลงชื่อรับรองเอกสารกรณีผู้ประสบภัย (ผู้ป่วย) หากอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ใช้สำเนาสูติบัตรและสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา#บิดาหรือมารดาลงชื่อรับ รองเอกสารมอบอำนาจแทน

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ขับขี่) ในกรณีผู้ป่วยเป็นผู้โดยสาร/ซ้อนท้าย #ผู้ขับขี่ลงชื่อรับรองเอกสาร

  4. สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย (พรบ.รถ) #เจ้าของรถลงชื่อรับรองเอกสาร #เจ้าของรถลงชื่อรับรองเอกสาร

  5. สำเนารายการจดทะเบียนคู่มือรถ (หน้ารายการจดทะเบียน) #เจ้าของรถลงชื่อรับรองเอกสาร

  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ #เจ้าของรถลงชื่อรับรองเอกสาร

  7. สำเนาบันทึกประจำวัน (ใบแจ้งความ) ต้องมีรายละเอียดดังนี้

  • - วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

   - ชื่อผู้ประสบภัย (ผู้ป่วย) ตรงกับบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

   - ผู้ป่วยอยู่ในฐานะผู้ขับขี่ , ผู้โดยสาร หรือ คนเดินเท้า

   -เลขทะเบียนรถหรือเลขตัวรถ (รถใหม่) ตรงกับกรมธรรม์ประกันภัย (พรบ.รถ) (กรณีรถป้ายแดง ในบันทึกประจำวันให้ระบุ คำว่า “รถป้ายแดง” และระบุ “เลขตัวรถ”)

*** โปรดตรวจสอบความถูกต้องในบันทึกประจำวันที่ได้รับจากสถานีตำรวจฯ ที่รับแจ้งทุกครั้ง ***

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส